Fontes

Para a elaboración desta unidade didáctica consultáronse, entre outras, as seguintes fontes:

Fontes en formato dixital:
 • AMADO CARBALLO, Luís: O Galo, 192o. Na Biblioteca Virtual da Real Academia Galega.
 • AMADO CARBALLO, Luís: Proel, 1927. Na Biblioteca Virtual da Real Academia Galega.
 • De catro a catro. Versión dixital comentada a cargo de Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel. (Impresdindible)


Fontes en formato papel:
 • AMADO CARBALLO, Luís: Obra Completa, Editorial Galaxia, Biblioteca Básica da Cultura Galega, Vigo, 1983.
 • BERNÁRDEZ, Carlos L.: De catro a catro de Manuel Antonio, Edicións do Cumio, Madrid, 1991. (Impresdindible)
 • GÓMEZ SÁNCHEZ, Anxo e QUEIXAS ZAS, Mercedes: Historia Xeral da Literatura galega, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2001.
 • GONZÁLEZ, Helena: De catro a catro Manuel Antonio, Sotelo Blanco Edicións, A Coruña, 1993. (Impresdindible)

 • MORENO, Mª Victoria e RÁBADE, Xesús: Literatura Século XX iniciación universitaria, Editorial Galaxia / Ediciones SM, Madrid, 1985.
 • MORENO, Xosé María e MOURIÑO, Xabier: ANAIS Bacharelato Lingua galega e literatura. A Literatura; Editorial Galaxia; Vigo, 2001.
 • NIETO PAZÓ, Agustín e TROITIÑO FRAIZ, Xosé: Lingua Galega e Literatura 2º Bacharelato, Grupo Anaya, 2001.
 • PENA, Xosé Ramón: Luís Amado Carballo, Ediciones Nos, A Coruña, 1982.
 • PENA, Xosé Ramón: Manuel Antonio e a vangarda, Sotelo Blanco Edicións, A Coruña, 1996. (Impresdindible)
 • RODRÍGUEZ FER, Claudio: Comentarios de textos contemporáneos, Edicións Xerais de Galicia, Salamanca, 1992.
 • RODRÍGUEZ FER, Claudio: Poesía Galega Crítica e metodoloxía, Edicións Xerais de Galicia, Madrid, 1989.
 • VILAVEDRA, Dolores: Historia da Literatura Galega, Editorial Galaxia, Vigo, 1999.
 • VV. AA.: Comentario de textos literarios, Alhena Ediciones, Madrid, 1986.
 • VV. AA.: Lingua e Literatura 2º Bacharelato, Promocións Culturais Galegas, Vigo, 2003.
 • VV. AA.: Lingua e literatura galega 2º Bacharelato, Xerais, Vigo, 2003.
 • VV. AA.: Literatura do século XX, Vía Láctea, A Coruña, 1988.
 • VV. AA.: Literatura Galega 3º BUP, Edicións Xerais de Galicia, 1991.
 • VV. AA.: Literatura Galega Século XX, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2001.
 • VV. AA.: Xanela Literatura 4º ESO, Produccións Culturais Galegas, Vigo, 2001.