O termo "vangarda"

Vén do francés Avant Garde, "garda avante".

Este substantivo ten dúas acepcións na nosa lingua.

1. Parte dun exército que vai antes có groso das tropas.
A nosa vangarda foi aniquilada. ANT. retagarda.

2
. Conxunto de individuos ou de ideas máis avanzadas, en calquera sentido, con respecto ás do seu tempo.
Fomos ver unha exposición de pintores de vangarda.

Esta segunda acepción é a que nos interesa. Pero antes diso é conveniente que nos situemos un pouco. Sigue.